demedici

Evianna Mashup
艾维娜

让我们一起混搭吧! 当美丽的产品以新颖而创造性的方式重新展现是令人兴奋的!才华横溢的设计师们将他们的产品巧妙混搭,床品、抱枕、家具的完美搭配,绽放全新魅力,打造惊喜杰作。

Fine Line 亲肤用品

Luxury Bedding 豪华床上用品

Bed Pillows 床品靠垫

艾维娜 27X27 DERMIS TAUPE EURO SHAM
大靠枕
EUS-367 27X27
价格: ¥2,112
Qty: 
艾维娜 21X37 JULIET WHITE/IVORY KING SHAM
国王枕
KSH26-WH-IV 21X37
价格: ¥3,267
Qty: 
艾维娜 20X31 JULIET WHITE/IVORY QUEEN SHAM
20X31
QSH26-WH-IV 20X31
价格: ¥3,036
Qty: 
艾维娜 20X27 JULIET WHITE/IVORY STANDARD SHAM
皇后枕
STN26-WH-IV 20X27
价格: ¥2,772
Qty: 
艾维娜 15X26 EDRIS TAUPE BOLSTER
抱枕
BOL-367 15X26
价格: ¥2,508
Qty: 
艾维娜 20X60 DERMIS TAUPE GRAND BED SHAM (Q)
皇后床
BPQ-367 20X60
价格: ¥4,917
Qty: 
艾维娜 20X76 DERMIS TAUPE GRAND BED SHAM (K)
国王床
BPK-367 20X76
价格: ¥5,478
Qty: 

Decorative Pillows 装饰靠垫

艾维娜 27X27 LOURDE CELADON W/BRUSH FRINGE
LUR-01 27X27
价格: ¥2,871
Qty: 
艾维娜 22X22 LIGHTCAP OATMEAL DECORATIVE PILLOW
BTQ-008 22X22
价格: ¥3,201
Qty: